Yükleniyor.

Q Yatırım Bankası ailesi olarak, her koşul ve şartta memnuniyetinizi garanti etmek için daima yanınızdayız.

Bankamızla dilediğiniz kanaldan her zaman hızlı ve kolay şekilde iletişime geçebilirsiniz. Tüm iletişim kanallarımızda, tüm talep ve geri bildirimlerinizi hızla çözmek ve yanıtlamak için titizce çalışırız.

Fikirleriniz bizim için değerlidir; talep ve bildirimleriniz doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi mükemmele taşıma arzusu ile hareket ederiz. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimizden gelen her türlü talep ve bildirimlerinizi titizlikle inceleyerek değerlendirdiğimizi ve en kısa sürede sizlere dönüş yapılacağını belirtmek isteriz.

Bilgi mahremiyetine büyük önem verir, kişisel verilerinizi dikkatle koruruz. Bu doğrultuda ilkelerimiz ve yasal mevzuat kapsamında gizliliğin korunması adına her türlü önlemi almak için çalışırız.

1. Veri Sorumlusu

Q Yatırım Bankası A.Ş. (Q Yatırım Bankası veya Şirket) kişisel verilerin güvenliğine önem vermektedir. Kişisel verilerin işlenmesine konu faaliyetler 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK veya Kanun) ve bu Kanun’ a bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları’ na uygun yürütülmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni Q Yatırım Bankası tarafından Veri Sorumlusu olarak, Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarını verisi işlenen ilgili gerçek kişilere bildirmek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda sıralan amaçlar dâhilinde işlenebilmektedir;

Kanun’un 5/2(a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülme” ve Kanun’un 5/2(ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki şartları kapsamında;

 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere diğer tüm mevzuat ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bankamızın taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sair resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Denetim ve teftiş raporlarının oluşturulması,
 • Müşterini tanı ilkesi çerçevesindeki yükümlülüklerin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması,
 • Operasyonel ve sistemsel altyapı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finansal güvenlik ve risk yönetimi süreçlerimizin planlanması ve yönetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Kanun’un 5/2(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki şartı kapsamında;

 • Bankamızın taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Kredi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Teminat işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi.

Kanun’un 5/2(e) bendi ‘’ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki şartı kapsamında;

 • Müşterilerin bilgilendirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

Kanun’un 5/2(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki şartı kapsamında;

 • Bankamızın meşru menfaatlerinin korunması,
 • Müşteri ve potansiyel müşteriler için istihbarat toplanması ve değerlendirilmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerimizin yürütülmesi
 • Kurumsal yönetim ve sürdürebilirlik faaliyetlerimizin planlanması ve yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Elde edilen kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak veri işleme amaçları doğrultusunda;

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Kredi Garanti Fonu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Muhasebe, hukuk vb. konularda hizmet desteği alınması amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine (SMMM, YMM, Hukuk Bürosu gibi),
 • Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetim Firmasına,
 • Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına, hissedarlara, iştiraklere, tedarikçilere,
 • Bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara
aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından Veri İşleme Amaçlarıyla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak sözleşmeler, başvuru formları, internet sitemiz, telefonlar, sözlü iletişim, bilgisayarlar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, elektronik tebligat, faks, kısa mesaj başta olmak üzere Şirketimiz iş birimleri tarafından tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya diğer yollarla ve Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenebilmektedir;

 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

6. Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin başvuru ve taleplerinizi internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Forumunu doldurarak, ıslak imzalı bir nüshasını Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81/152 Kat:22 Bayraklı/İzmir adresimize şahsen veya noter kanalı ile ya da kayıtlı elektronik posta (kep) adresimize iletebilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

Kurumsal web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullandığınızda paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin gizliliğinin korunması Q Yatırım Bankası A.Ş. için önemlidir. Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin korunması temel prensibimizdir. Bu politika bilginin gizliliğini korumak adına benimsediğimiz temel ilkeleri açıklamaktadır. Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı ve içeriği hakkında bilgi edinmenizi istiyoruz.

Bilgilerin İşlenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Kurumsal web sitemiz yoluyla iki temel bilgi toplanmaktadır. Bunlar gerçek kişilerin kimliğini belirlemeye yarayan kişisel veriler ile web sitemizin daha iyi çalışması için toplanan tanımlama bilgileridir. Tanımlama bilgileri, web tarayıcısı yazılımının, web sunucularına geçici olarak tarayıcınızda bilgi saklaması için izin veren bir özelliğidir. Web sitesi ziyaretçilerimizin sitemize nasıl erişim sağladığını görmek için tanımlama bilgileri aracılığıyla bilgi topluyoruz. Bu işlem sırasında kişisel bilgi (sizi tanımlayabilecek nitelikte) toplanmaz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bankamız kişisel verilerin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Bankamız tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında işlenen kişisel veriler, Bankacılık Kanunu kapsamında da kişisel verinin niteliğine uygun gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır.

Sizler herhangi bir kişisel bilgi vermeden web sitemizi ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilir, sunulan raporları ve duyuruları inceleyebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda size ait kişisel bilgilere gereksinim duyabiliriz. Örneğin yeni gelişmelerden haberdar olmak, sizinle iletişime geçebilmek ya da size üyelik sağlayabilmek için gerekli olabilecek ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinizi vermek isteyebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin detaylı bilgi edinmek ve veri sahibi olarak haklarınızı öğrenmek için web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.

Çerezlere İlişkin Genel Bilgiler

Web sitemiz, çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez genellikle, rastgele şekilde oluşturulmuş bir sayıdan oluşan ve cihazınıza depolanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bu tanımlayıcıların bazıları web sitesi oturumunuz sona erdiğinde geçerliliğini yitirirken, bazıları ise daha uzun süreler boyunca cihazınızda kalabilir. Çerezler web sitemizi ziyaret ettiğinizde size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamıza, hizmetlerimizi geliştirmemize, aradıklarınızı kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Web sitemizde iki tür çerez kullanılmaktadır. Bunlar sistem çerezleri ve opsiyonel çerezlerdir. Çerezler ve bunların kullanım amaçları hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan Çerez Politikasından yararlanabilirsiniz. Web sitesi girişinde çerez kullanım tercihlerinizi seçebilir ayrıca tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Bilgilerinin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel veriler yetkisiz kullanımdan, ifşadan, tahripten ve değişiklikten fiziksel, teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri aracılığıyla, verilerin işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek kazara veri kaybı veya verilerin zarar görmesi ya da yetkisiz erişim gibi risklerin gerektirdiği şekilde korunur. Bu web sitesinin güvenliği, Güvenli Yuva Katmanı (“SSL”) teknolojisi tabanlıdır ve siz verilerinizi bize göndermeden önce tarayıcınızın bu verileri şifrelemesini sağlar. Bankamız Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verinin niteliğine göre gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler ile siber güvenlik önlemlerini almaktadır.

Bilgilerin Aktarılması

Bankamız çalışanları gereken hassasiyeti göstermekte olup tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanımdan ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmeden korunması için gerekli özen gösterilmektedir.

Bankamız tarafından edinilen bilgiler, bilgi sahibinin onayı olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece bir üçüncü şahıs veya firma ile paylaşılmayacaktır.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bankamız web sitesinde sosyal medya mecraları gibi diğer web sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler yer almaktadır. Gizlilik Politika’mız sadece bankamız web sitesi için geçerlidir, diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Bu sitelerin kullanımından doğabilecek zararlardan Bankamız sorumlu değildir.

Diğer Hususlar

Bankamızın farklı firmalardan destek hizmetler alması durumunda, bu firmalar Bankamız gizlilik standartları hakkında bilgilendirilmektedir. Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de üyelik şifrenizi kimse ile paylaşmamanız gerektiğini vurgulamak isteriz.

Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel bilgilerinizin silinmesini, tarafınızla artık iletişime geçilmemesini isteme gibi haklarınız da mevcuttur. Kişisel veri sahibi olarak bu ve benzeri tüm haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması Politikasından erişebilir, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Q Yatırım Bankası A.Ş. başvuru ve taleplerinizi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacaktır.

Değişiklikler

Bankamız ilgili mevzuat gereği Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahip olup değişikliklerin gerçekleştirilmesi durumunda güncellenen politika web sitemizde yayınlanacaktır.

İletişim Bilgileri

Unvan: Q Yatırım Bankası A.Ş.
Adres: Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81/152 Kat:22 Bayraklı/İzmir
Telefon: 0 850 723 65 00
Faks: 0 850 723 65 01
KEP Adresi: qyatirimbankasi@hs03.kep.tr

Bankamız; bilgi güvenliğini yöneterek, iş süreçlerinin bilgi güvenliği riskleri karşısında en az etkiyle işlemesini güvence altına almayı hedefler. Yönetim Kurulu, bilgi sistemlerine ilişkin güvenlik önlemlerinin yeterli düzeye getirilmesi noktasında gerekli kararlılığı göstererek, banka genelini kapsayan bir bilgi güvenliği yönetim sistemi tesis eder.

Banka bünyesindeki tüm bilgilerin yurt içinde elektronik ortamda güvenli ve istenildiği an erişime imkân sağlayacak şekilde saklanılmasını veya yedeklenmesini ve kullanılmasını sağlar. Uygulamaya konulan bilgi sistemlerinin işleyişi, stratejik hedeflere uygunluğu, kontrollerin etkinliği ve yeterliliği, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler de göz önüne alınarak düzenli olarak izlenir.

Banka, dışarıdan gelecek siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alır ve her yıl sızma testi yaptırır. Sistem, servis ve veriye sadece gerekli yetkiye sahip kullanıcı, taraf ve sistemlerin erişimi sağlanır.

Bilgi güvenliğinin temininde ve Bankamızın bilgi sistemlerine erişimde, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile inkâr edilemezlik ve sorumluluk atama imkânlarını içeren teknikler kullanılır. Bankamız, kişisel veri güvenliğine, fikri mülkiyet haklarına ve lisans anlaşmalarına yönelik yasalar, yönetmelikler ve sözleşmelerden doğan güvenlik gereksinimlerine uyumu temin eder.

Bankamız, bilgi varlıklarının ve bu veriyle ilgili tüm varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini sağlayarak kazara veya kasti biçimde hasar görmesini, değişmesini, ifşa olmasını veya kaybolmasını önler. Bunun için bilgi sistemleri varlık envanterini oluşturur, varlık değerlendirmesi yapar ve sınıflandırır. Bankamız; bilgilerin bu sınıflandırmaya uygun olarak kullanılmasını sağlar. Bilgi varlıkları ile ilgili oluşabilecek risklerin tanımlanması, seviyelerinin belirlenmesi, işlenmesi ve gözden geçirilmesi çalışmaları Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Veri tabanlarına, uygulamalara ve sistemlere erişim için uygun bir yetkilendirme ve erişim kontrolü tesis edilir. Görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak, gerekli olan en kısıtlı yetki ve erişim hakkının verilmesi esas alınır.

Bilgi güvenliği risk değerlendirme yaklaşımı ile Bankamızın bilgi güvenliği risklerinin hangi yöntemler ile belirleneceği, risk seviyelerinin nasıl hesaplanacağı ve risklerin nasıl değerlendirileceği belirlenir. Bilgi varlıkları ile ilgili oluşabilecek risklerin tanımlanması, seviyelerinin belirlenmesi, işlenmesi ve gözden geçirilmesi çalışmaları belirlenen risk değerlendirme yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilir.

Bankamız faaliyetlerini yürütmek için kullandığı sistem, veri tabanı ve uygulamaların yedeklerinin alınmasını ve periyodik yedekten geri dönüş testlerinin yapılmasını sağlar. Yetkilendirilmiş tüm çalışanlar, iş süreçleri kapsamında fark ettikleri veya şüphelendikleri tüm güvenlik zafiyetlerini, risklerini ve vakalarını bildirir, buna ilişkin vaka kaydı oluşturularak, inceleme sağlanır.

Bankamız, faaliyetlerini destekleyen bilgi sistemleri servislerinin sürekliliğini sağlamak üzere bir bilgi sistemleri süreklilik planı hazırlayarak doğal afetler ve teknik problemler kaynaklı kesinti ve risklere karşın iş süreçlerinin korunmasını sağlar. Bilgi sistemleri süreklilik planı güncel tutulur; bilgi sistemleri, sürekliliğini etkileyecek olay ya da değişikliklerden sonra veya her yıl gözden geçirilerek, güncellenir.

Q Yatırım Bankası A.Ş. olarak internet sitemizde yalnızca sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası da internet sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları, saklama süreleri ve çerez tercihlerinin yönetilmesi hakkında bilgilendirilmeniz amacıyla düzenlenmiştir.

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitesinin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini belirtmek isteriz. İşbu Politikanın devamında tarayıcı ayarlarınızdan çerez tercihlerinizi silme ve engelleme yöntemlerinden bahsedilecektir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, sizin ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Çerezlerle Hangi Tür Verileri İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere genel olarak web sitesine eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, gezdiğiniz sayfaları ve incelediğiniz hizmet ve ürünleri, konum (şehir bilgisi olarak) tarayıcı ve cihaz bilgisi, ziyaret tarih ve saati ile web sitesinde yaptığınız gezintiye ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Zorunlu çerezler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenebilmektedir.

Çerezlere İlişkin Haklarınız

Çerezler aracılığıyla işlenen verilerinize ilişkin hak ve taleplerinize internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilir işbu form aracılığıyla ve formda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

Sürelerine Göre Çerezler

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınızı kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi masaüstü veya mobil cihazınızda kalır.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

İşlevsellik ve Analitik Çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihlerinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Taraflarına Göre Çerezler

Takip Çerezleri: Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncül taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek ve şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Tarayıcılarda çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin rehberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
 • http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 • https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR