Yükleniyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


1.VERİ SORUMLUSU

Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (‘’ Q Yatırım Bankası ‘’ veya ‘’ Şirket ‘’) kişisel verilerin güvenliğine önem vermektedir. Kişisel verilerin işlenmesine konu faaliyetler 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’KVKK’’ veya ‘’Kanun’’) ve bu Kanun’ a bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları’ na uygun yürütülmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni Q Yatırım Bankası tarafından Veri Sorumlusu olarak, Kanun’un 10. Maddesinde açıklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarını verisi işlenen ilgili gerçek kişilere bildirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Q Yatırım Bankası tarafından elde edilen kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda sıralan amaçlar dâhilinde işlenebilmektedir;

Kanun’un 5/2(a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülme” ve Kanun’un 5/2(ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki şartları kapsamında;

 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere diğer tüm mevzuat ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bankamızın taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sair resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Denetim ve teftiş raporlarının oluşturulması,
 • Müşterini tanı ilkesi çerçevesindeki yükümlülüklerin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması,
 • Operasyonel ve sistemsel altyapı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Finansal güvenlik ve risk yönetimi süreçlerimizin planlanması ve yönetimi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Kanun’un 5/2(c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki şartı kapsamında;

 • Bankamızın taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Kredi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Teminat işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İş ortakları, tedarikçiler ve iştiraklerle olan ilişkilerin yönetimi

Kanun’un 5/2(e) bendi ‘’ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki şartı kapsamında;

 • Müşterilerin bilgilendirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep/ Şikayetlerin Takibi

Kanun’un 5/2(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki şartı kapsamında;

 • Bankamızın meşru menfaatlerinin korunması,
 • Müşteri ve potansiyel müşteriler için istihbarat toplanması ve değerlendirilmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerimizin yürütülmesi
 • Kurumsal yönetim ve sürdürebilirlik faaliyetlerimizin planlanması ve yürütülmesi

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ ALICI GRUPLARI VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Elde edilen kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak veri işleme amaçları doğrultusunda;

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu, Kredi Garanti Fonu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Muhasebe, hukuk vb. konularda hizmet desteği alınması amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine (SMMM, YMM, Hukuk Bürosu gibi),
 • Risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetim Firmasına,
 • Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına, hissedarlara, iştiraklere, tedarikçilere,
 • Bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara aktarılabilmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ GEREKÇESİ

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından Veri İşleme Amaçlarıyla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak sözleşmeler, başvuru formları, internet sitemiz, telefonlar, sözlü iletişim, bilgisayarlar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, elektronik tebligat, faks, kısa mesaj başta olmak üzere Şirketimiz iş birimleri tarafından tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya diğer yollarla ve Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenebilmektedir;

 • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 1. KANUN’UN 11. MADDESİNDE DÜZENLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak, Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR adresine şahsen veya noter kanalı ile ileterek, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle qyatirimbankasi@hs03.kep.tr adresine göndererek, Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik e-posta adresinden kvkk@qyatirimbankasi.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz. 

Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Forumu’ndan ulaşabilirsiniz.