Yükleniyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası


 1. Amaç

Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Q Yatırım Bankası veya Banka) kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Q Yatırım Bankası gerçek kişilere ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Kanun veya KVKK) ve buna bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına bağlı olarak emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. İşbu politika, veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yine Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin veri sahiplerinin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amaçlarıyla düzenlenmiştir.

 

 1. Kapsam

Bu politika Bankamız çalışanları, çalışanların aile bireyleri, çalışan adayları, referans kişileri, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, gerçek kişi müşterileri, gerçek kişi ticari işletmeleri, tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini, potansiyel gerçek kişi müşterileri, potansiyel tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini, risk grubuna dahil gerçek kişiler ile diğer 3. kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

 

Kişisel veri işlemeye konu faaliyet özelinde ayrı aydınlatma metinleri düzenlenmiş olup veri sahipleri bilgilendirilmektedir. İşlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amacı, toplama yöntemi ve hukuki gerekçesi, hangi amaçla kimlere aktarıldığı bilgileri veri sahibi özelinde düzenlenen Aydınlatma Metinlerinde yer almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Banka, Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

 

3.1. Genel İlkeler

Kişisel veriler Bankamız tarafından Kanun’un 4. Maddesi sayılan ilkeler ile diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir.

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi: Bankamız veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alarak veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özen gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olma ilkesi: Q Yatırım Bankası kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir. Gerektiğinde verilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi sağlanmaktadır.
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme ilkesi: Kişisel veriler kesin, açık ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Bankamız kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi: Veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutulmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.
 • Kişisel verilerin gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi: Q Yatırım Bankası, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya ilgili kişinin talebi ile Bankamız tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

3.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel veriler otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Bankamızın fiziken ziyareti esnasında, iş birimleri aracılığıyla, sözlü iletişim, elden teslim, kâğıt ortamı, sözleşmeler, bilgi toplama formları, e-posta, kep, faks, telefon ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Banka hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel veriler işlenebilecek ve verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

 

3.3. Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası gereği kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Ancak Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası kapsamında ise aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Veri Sorumlusu öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

 

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Muhafaza edilmesi ve aktarılması bakımında kişisel verilere kıyasla ek önlemler alınması gerektiğinden özel nitelikli verilerin işlenmesinde hassasiyet gösterilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanun’un 6. Maddesinde sınırlı sayıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

 

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

3.5. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Bankamız tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri veri kategorilerinde kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlenen kişisel veriler Q Yatırım Bankası tarafından yürütülen faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup kişisel veri işlemeye konu faaliyet özelinde ayrı aydınlatma metinleri düzenlenerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

 

3.6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bankamız iş birimleri tarafından elde edilen Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarılmasında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen hususlara uygun hareket edilmektedir. Veri aktarımı, aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve yeterli ölçüde gerçekleştirilmektedir.

 

4.1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda sayılan koşullardan en az birinin var olması halinde veri sorumlusu, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aktarılabilir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 • Veri Sorumlusunun veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

 

4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Bankamız tarafından, işbu politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir.

 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

 

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, yeterli korumaya sahip yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılma Amacı

Q Yatırım Bankası tarafından kişisel veriler, Kanun’un 8.ve 9. Maddelerinde düzenlenen şartlar kapsamında ve veri işleme amaçları doğrultusunda aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkı; 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur. Bankamız, Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kişisel verilerin niteliğine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri sağlamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Süreç Yönetimi

Bankamız kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Çalışanların KVKK eğitimlerine katılmasına ve farkındalığın oluşmasına özen gösterilmektedir. Bankamız için ilgili politikalar düzenlenmiş olup kişisel veri içeren faaliyetlerde bu politikalarda düzenlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir. Politikaların yürütülmesi, çalışan hareketlerinin politikalara uygunluğunun takibi, politikanın yayımlanması ve güncellenmesi, veri imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda sorumlu kişiler ve görev dağılımları belirlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesi ve bilgi güvenliği konularında kanun değişikliği ve Kurul kararlarına uygun olarak gerekli güncellemeleri yapma yetkisine haizdir. Bankamız KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmaktadır. Sürecin yürütülmesinde alanında uzman kişilerden hizmet desteği alınabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Bankamız, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve söz konusu faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Bankamız öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya veri sahibinin talebi ile Bankamız tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması

Bankamız kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında verisi işlenen ilgili kişileri; işlenen veri kategorileri, veri işleme amaçları, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, veri aktarımı yapılan alıcı gruplar ve aktarım amacı, veri sahibi olarak hakları ve veri sorumlusu olan Bankamız hakkında bilgilendirmektedir. Kanun’un 10. maddesinde emredilen aydınlatma yükümlülüğü, Kurum tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi’nde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmektedir. Gerekli aydınlatmalar veri toplama yöntemine uygun olarak elektronik veya fiziki ortamlarda yayımlanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

9.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin haklarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

9.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan hakları kapsamındaki taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu doldurarak,

 • Islak imzalı bir nüshasını Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR adresine şahsen veya noter kanalı ile ileterek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle qyatirimbankasi@hs03.kep.tr adresine göndererek,
 • Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik e-posta adresinden kvkk@qyatirimbankasi.com.tr adresine göndererek iletebilmektedir.

 

Başvuruda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bankamız tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilmektedir. Başvurular, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılmaktadır. Ancak işlemin Bankamız için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Talebin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilmekte, reddedilmesi durumunda ret gerekçesi ile birlikte yazılı ya da yahut elektronik ortamda bildirilmektedir.

 

9.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

Bankamız Kanun’un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. Sorumluluk

Bu politikanın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulanmasından Hukuk ve Risk İzleme Bölümü sorumludur. Politika, en az yılda bir defa yasal düzenlemelere ve uyumun sağlanması ve korunması amacıyla gözden geçirilir ve gerekmesi halinde güncellemeler yapılır.

 

 1. Ekler

Ek1. Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek2. Müşteri Aydınlatma Metni

Ek3. Çalışan Aydınlatma Metni

Ek4. Çalışan Açık Rıza Metni

Ek5. Çalışan Gizlilik Sözleşmesi

Ek6. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Ek7. Risk Grubu Aydınlatma Metni

 

 1. Yürürlük

Bu prosedür, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve güncellenmesi için de Yönetim Kurulu onayı gereklidir.

 

 1. Doküman Tarihçesi

 

Tarih

Versiyon

Karar No

Açıklama

05.01.2023

PLT-GNL-11-v1

YK-2023-01

İlk yayın.