Yükleniyor.

Müşteri Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


  Kişisel Veriler, Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Q Yatırım Bankası veya Banka) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun veya KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun işlenmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, tarafından Q Yatırım Bankası tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; gerçek kişi müşterileri, gerçek kişi ticari işletmeleri, tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini, potansiyel gerçek kişi müşterileri, potansiyel tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte, kanunlarda öngörülen sürelerce muhafaza etmekte, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşmakta ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

   

  Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Müşteri, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmakla; hissedar, çalışan, yetkili ve diğer ilgili gerçek kişilerini Banka’ ya aktarılan kişisel verileri hususunda aydınlatmakla ve gerekli durumlarda açık rızalarını almakla sorumludur.

   

  Kişisel Veriler, Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Q Yatırım Bankası veya Banka) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun veya KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun işlenmekte ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni, tarafından Q Yatırım Bankası tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; gerçek kişi müşterileri, gerçek kişi ticari işletmeleri, tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini, potansiyel gerçek kişi müşterileri, potansiyel tüzel kişi müşterilerin çalışan, hissedar ve yetkililerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte, kanunlarda öngörülen sürelerce muhafaza etmekte, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşmakta ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

   

  Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Müşteri, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmakla; hissedar, çalışan, yetkili ve diğer ilgili gerçek kişilerini Banka’ ya aktarılan kişisel verileri hususunda aydınlatmakla ve gerekli durumlarda açık rızalarını almakla sorumludur.

   

  1. İşlenen Kişisel Veriler

  Bankamız tarafında; kimlik, iletişim, mesleki deneyim, özlük, finans, müşteri işlem, hukuki işlem, risk yönetimi, işlem güvenliği, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri veri kategorilerinde kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

   

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz Q Yatırım Bankası tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;

  • Müşterinin tanınması yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
  • Mevzuatın ve BDDK, MASAK, SPK ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü resmi otoritelerin ve denetleyici ve düzenleyici kuruluşların bilgi/belge saklama, raporlama, denetim ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Önlenmesine dair mevzuat hükümleri gereğince bilgi teyidinin sağlanması,
  • Bankamıza kredi talebinde bulunan müşteri ve potansiyel müşteriler hakkında istihbarat toplanması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması
  • Bankamız hizmet sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Ticari ileti izni vermesi şartıyla Bankamız ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlaması amacıyla bilgilendirmelerin yapılması, kişiselleştirilmiş tekliflerde bulunulması,
  • Müşteri ilişkileri yönetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Hukuk işleri, risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Bankamızın meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

   

   

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak veri işleme amaçları doğrultusunda;

  • Bankacılık mevzuatı gereği Bankamızın denetim, raporlama, bilgi ve belge paylaşma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Finansal Kurumlar Birliği, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla bağımsız denetim firmalarına,
  • Bilgi işlem destek hizmeti alınması amacıyla bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara,
  • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilere,

  bankacılık operasyonları ve ticari faaliyetlerin, şirket politikalarının uygulanması amacıyla iş ortaklarına, hissedarlara, iştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilmektedir.

   

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

  Kişisel veriler Bankamız tarafından Veri İşleme Amaçlarıyla sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak sözleşmeler bilgi toplama formları, internet sitemiz, telefon, sözlü iletişim, bilgisayar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, elektronik tebligat, faks, kısa mesaj başta olmak üzere Şirketimiz iş birimleri tarafından tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya diğer yollarla ve Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenebilmektedir.

  • 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  • 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  • 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   

  Sağlık bilgileriniz ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisinde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6. maddesi 2. Fıkrası kapsamında açık rızanız dahilinde işlenebilmektedir.

  Müşteri ve/veya potansiyel müşterilerimizin açık rıza vermeleri şartıyla, Bankamız ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin ticari ileti gönderimi amacıyla kişisel verileri işlenebilecektir. Açık rıza vermeniz durumunda, rızanızı dilediğiniz zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin geri alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi değiştirme hakkına sahipsiniz.

   

  1. Kanun’un 11. Maddesinde Düzenlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

  Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak, Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR adresine şahsen veya noter kanalı ile ileterek, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle qyatirimbankasi@hs03.kep.tr adresine göndererek, Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik e-posta adresinden kvkk@qyatirimbankasi.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.  Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır.

   

  1. Veri Sorumlusu Bilgileri

  Unvan: Q YATIRIM BANKASI A.Ş.

  KEP Adresi: qyatirimbankasi@hs03.kep.tr

  Adres: Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR

  İnternet Sitesi: www.qyatirimbankasi.com.tr

   

  Not: İlgili kişinin işbu aydınlatma metnini okudum, anladım yazması gerekmektedir.