Yükleniyor.

Risk Grubu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni, Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Q Yatırım Bankası veya Banka) tarafından risk grubunda bulunan ilgili kişileri, kişisel veri işleme faaliyetleri ve veri sahibi olarak Kanun’dan doğan hakları hususunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte, kanunlarda öngörülen sürelerce muhafaza etmekte, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşmakta ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarmaktayız.

 

Siz, eşiniz ve çocuklarınız, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar, birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun md.49 hükmü kapsamında bir risk grubunu oluşturur. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Risk grubundan bulunan ilgili kişilerin ad soyad, adres, telefon numarası, gelir durumuna ilişkin bilgiler, risk bilgileri gibi kişisel veriler ile sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorilerinde yer alan özel nitelikli kişisel verileri tahsis edilecek kredi sınırlarının belirlenmesi, riskin saptanabilmesi, risk grubunun belirlenebilmesi ve raporlanabilmesi, bankacılık mevzuatından doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında işlenebilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bankamız müşterisi olmasanız dahi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Bankamız müşterileri ile aynı risk grubunda olmanız halinde, risk grubuna dahil her bir yatırımcı için kredi limitinin belirlenebilmesi, kredi kullandırılan/kullandırılacak gerçek ve tüzel kişiler ile bu kişiler ile aynı risk grubunda olan diğer kişiler hakkında risk analizi ve değerlendirilmesi ile takibinin yapılabilmesi, kredi uygunluk durumunun tespit edilmesi ve raporlanması ve bu amaçlarla gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi, kontrollerinin sağlanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

  1. Kişisel Verileri Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel verileriniz başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Kimlik Paylaşım Sistemi’nden, sözleşmeler, bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, Genel Müdürlük birimimiz aracılığıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Sağlık bilgileriniz ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisinde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6. maddesi 2. Fıkrası kapsamında açık rızanız dahilinde işlenebilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz Kanun’ un 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve yargı mercileri, soruşturma makamlarıyla, Banka’nın yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3. kişilerle, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla , denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketleriyle, tedarikçilerle, bankacılık operasyonları ve ticari faaliyetlerin, şirket politikalarının uygulanması amacıyla iş ortakları, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla,

paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel veriler, verinin niteliğine ve ilgili kanunlarda öngörülen sürelere uygun olarak verinin saklandığı fiziksel veya elektronik ortam için gerekli önlemler alınarak güvenle muhafaza edilmektedir. Bu sürelerin sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca res’en ya da veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

  1. Kanun’un 11. Maddesinde Düzenlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak, Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR adresine şahsen veya noter kanalı ile ileterek, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle qyatirimbankasi@hs03.kep.tr adresine göndererek, Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik e-posta adresinden kvkk@qyatirimbankasi.com.tr adresine göndererek iletebilirsiniz.  Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır.

 

  1. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan: Q YATIRIM BANKASI A.Ş.

KEP Adresi: qyatirimbankasi@hs03.kep.tr

Adres: Bayraklı Tower Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:152 Bayraklı/İZMİR

İnternet Sitesi: www.qyatirimbankasi.com.tr

 

Not: İlgili kişinin işbu aydınlatma metnini okudum, anladım yazması gerekmektedir.